Copyright 2019 - Custom text here

W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2004 roku. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części:

  • terenowych organów administracji rządowej
  • organów jednostek samorządu terytorialnego

W administracji rządowej podatkowej wyróżnić można organy podatkowe tj. Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.

Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Podstawowym celem administracji podatkowej jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Realizacja tego celu ma zapewnić stały i terminowy dopływ dochodów z tytułu podatków i innych należności podatkowych, do budżetu Państwa oraz budżetów samorządowych gmin.