Copyright 2019 - Custom text here

Firma Forum Gospodarcze – Jerzy Jarosiński w ramach swojej działalności gospodarczej - jako wiodące - prowadzi usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo gospodarcze - określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod kodami :

 • 69.20.Z,  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 

Usługi rachunkowo księgowe:

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

 • wyprowadzanie zaległości księgowych,

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług      ( VAT-7),

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,

 • sporządzanie niezbędnych deklaracji na potrzeby podatków lokalnych,

 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,

 • przygotowanie informacji dodatkowej,

 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),

 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,

 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,

 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki.

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,

 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,

 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowej oraz wyposażenia,

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych,

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli (PIT-5), deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7),

 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właściciela,

 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych

 

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

 • przygotowywanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

   

  Kadry i płace - w tym zakresie oferujemy :

   

  • wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,

  • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,

  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,

  • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 lub PIT 8b),

  • księgowość płacowa,

  • kalkulacja wynagrodzeń,

  • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych,

  • doradztwo prawne w zakresie Kodeksu Pracy.