Copyright 2019 - Custom text here

Rodzaje zewoleń

Gospodarowanie odpadami to nie tylko wiedza o konieczności unikania powstawania odpadów, minimalizacji ilości powstających odpadów, konieczności ich przetwarzania lub w ostateczności przekazania ich do unieszkodliwiania. To również (niestety) obowiązkowa papierologia stosowana. Żeby dobrze ją wykonywać, należy wpierw uściślić, o czym mówimy, bo odpad odpadowi nie równy. 

Odpady dzielą się zasadniczo na dwie grupy: odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się odpady stanowiące zagrożenie dla środowiska bądź zdrowia lub życia ludzi. 

Przykładem takich odpadów są przepracowane oleje i zanieczyszczone nimi rzeczy (np. czyściwo), świetlówki, akumulatory kwasowo-ołowiowe, stare monitory komputerowe CRT. Odpady inne niż niebezpieczne to, jak ich nazwa wskazuje, wszystkie inne odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych (np. palety drewniane, opakowania z tworzyw sztucznych, baterie alkaliczne itp.). Umiejętność rozróżnienia tych dwóch grup rodzajów odpadów pozwala określić o jaki rodzaj decyzji/zezwolenia przedsiębiorca powinien wystąpić do organu administracji publicznej. Odrębną sprawą jest określenie który organ jest władny w wydaniu takiej decyzji, to zależy od posadowienia samego przedsięwzięcia. Zbadanie tego to obowiązek przedsiębiorcy a błędne określenie organu wydłuża tylko czas załatwienia sprawy. 

To na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek potwierdzenia na piśmie wiedzy o sposobach gospodarowania posiadanymi (wytwarzanymi lub zbieranymi) odpadami. Wiedza ta sprowadza się do opisania zgodnie z ustawą o odpadach rodzajów wytwarzanych lub mogących powstawać odpadów oraz określeniu dalszego sposobu postępowania z nimi. Odpowiedni organ wydaje na tę okoliczność odnośną decyzję lub zezwolenie.

Dla małych i mniejszych, czyli informacja o wywarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

Obowiązek uzyskania decyzji lub zezwolenia powstaje, gdy w ciągu roku kalendarzowego wytwarzane są lub mogą powstać odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton na rok oraz mniej niż 100 kg na rok odpadów niebezpiecznych. Dla takich ilości wytwarzanych odpadów dokument potwierdzający prowidłowy sposób gospodaowania odpadami nazywa się informacją o wywarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Ustawa o odpadach nie podaje minimalnej ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, dla jakiej trzeba wykazać się znajomością poprawnych sposobów postępowania, jednak wskazuje, że przedsiębiorca powinien uwzględnić odpad, który jest tylko możliwy do wytworzenia. Skutkiem tego jest taki stan, że właściwie każda firma powinna posiadać przynajmniej zatwierdzoną informację o wywarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów jest zobowiązany przedłożyć wspomnianą informację ... właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Złożenie informacji nie podlega opłacie skarbowej. Opracowania dotyczące odpadów w większości typowych przypadków mogą być sporządzone siłami własnymi przedsiębiorcy i zwykle nie wymagają angażowania zewnętrznych specjalistów. Taką informację przesyła się do odpowiedniego organu administracji (starosty / marszałka województwa / regionalnego dyrektora ochrony środowiska). Jeśli w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, można rozpocząć działalność powodującą powstawanie odpadów. Sprzeciw może polegać na tym, że organ na podstawie złożonej informacji lub też własnych ustaleń może stwierdzić, że wykazane winformacji ilości lub rodzaj odpadów są niewłaściwe i zobowiązać w drodze decyzji wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodaki odpadami niebezpiecznymi. 

Dla średnich, czyli decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien posiadać przedsiębiorca wytwarzający więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie. Taka decyzjadotyczy przedsiębiorców niezajmujących się eksploatacją instalacji, czyli np. serwisów samochodów, elektronarzędzi, komputerów itp.. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowiązany jest przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi. Opłata skarbowa od wydania decyzji zatwierdzającej program wynosi 505 zł.

Jeśli firma w skali roku wytwarza do tego jeszcze ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, to dla świętego spokoju powinna mieć jeszcze informację o wytwarzanych odpadach. 

Dla dużych

Jeżeli przedsiębiorca eksploatując instalację, wytwarza w skali roku kalendarzowego ponad 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, to jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia starosty na wytwarzanie odpadów. W pozwoleniu tym uwzględnić trzeba wszystkie odpady powstające w danym miejscu eksploatacji instalacji. W tym przypadku opłata skarbowa wynosi 506 zł, gdy pozwolenie wydawane jest w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców lub 2011 zł, gdy pozwolenie wydawane jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez pozostałych przedsiębiorców.

Dla przedsiębiorców eksploatujących instalacje, w których powstaje mniej niż jedna tona odpadów niebezpiecznych rocznie, wystarczy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 

Specyficzne zezwolenia

Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowina 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany, w drodze decyzji, przez właściwy organ, którym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa. 

Przedsiębiorca będący wytwórcą odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej jest obowiązany do przedłożenia staroście właściwemu ze względu na miejsce powstania odpadów z tych awarii informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, bez względu na ich ilość, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia awarii.

Jeśli przedsiębiorca wytwarzający odpady prowadzi lub zamierza prowadzić instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, to jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie to łączy w sobie wszystkie konieczne do uzyskania zezwolenia sektorowe (dotyczące odpadów, wód, ścieków, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych). 

Zawsze tłumaczę klientom, że lepiej mieć decyzję niż jej nie mieć, a jeszcze lepiej mieć właściwą decyzję. Jej właściwość wyraża się chociażby brakiem konieczności ciągłego jej zmieniania. Decyzje mogą być wydane maksymalnie na 10 lat. Cóż jest warta decyzja, którą trzeba co roku zmieniać, bo zwiększa się masa wytwarzanych odpadów? Cóż warta decyzja jeśli nie ma w niej wpisanych odpadów powstających okresowo powiedzmy raz na 5 lat? Konieczność ciągłego pilnowania limitów masy wytwarzanych odpadów oraz gimnastyki z rodzajami odpadów (bo np. odbiorca wystawił kartę przekazania odpadu, na kod którego nie mamy w zezwoleniu a więc nie możemy go wytwarzać) może być dość stresująca. Dlatego też zawsze trzeba się mocno zastanowić, co pisać we wniosku, żeby nie tracić pieniędzy na ciągłe zmiany. Za każdą zmianę decyzji organ bierze połowę stawki za jej pierwsze wydanie no i zapewne trzeba komuś zapłacić za sporządzenie wniosku. Na przykład mi. 

Adam Karczewski

specjalista ds gospodarki odpadami i ochrony środowiska

tel. 502 546964

www.recykling.sos.pl