Copyright 2019 - Custom text here

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej nakłada na Państwo Członkowskie obowiązek wyznaczenia Jednostki Certyfikującej, która odpowiedzialna jest za zatwierdzanie rachunków akredytowanych agencji płatniczych w zakresie ich prawdziwości, kompletności i dokładności, biorąc pod uwagę ustanowiony system zarządzania i kontroli.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, Jednostka Certyfikująca jest odpowiedzialna w szczególności za:
- przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego w celu zbadania procedur oraz przykładowych transakcji;
- opracowanie sprawozdania w celu stwierdzenia, czy:

  • agencja płatnicza spełnia kryteria akredytacyjne;
  • procedury agencji płatniczej dają wystarczającą pewność, że wydatki finansowane ze środków unijnych są zgodne z zasadami wspólnotowymi;
  • roczne sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i rejestrami agencji płatniczej;
  • interesy finansowe Wspólnoty są należycie chronione;

- sporządzenie świadectwa, w którym stwierdza czy uzyskano wystarczające zapewnienie, że rachunki, które mają być przekazane Komisji są autentyczne, kompletne i dokładne, a procedury kontroli wewnętrznej działały w sposób zadawalający;
- wydanie opinii o poświadczeniu wiarygodności rachunków.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006, Jednostka Certyfikująca powinna być operacyjnie niezależna od agencji płatniczej i jednostki koordynującej.

W Polsce funkcję Jednostki Certyfikującej, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania Jednostki Certyfikującej za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów oraz 16 urzędów kontroli skarbowej.

Zadania określone w art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 są wykonywane w trybie określonym w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jednostka Certyfikująca przeprowadza badanie zarówno podczas, jak i po zakończeniu każdego roku finansowego, zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami audytu (IIA, INTOSAI i IFAC).

Źródło: Departament Kontroli Skarbowej