Copyright 2019 - Custom text here

Odwrócony VAT

Komunikat dot. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT

Przypominamy, że ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz.1027) z dniem 1 października 2013 r. rozszerzono katalog towarów, wobec których ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Nadane zostało bowiem nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie ten mechanizm. W nowym brzmieniu załącznik nr 11 zawiera 41 grup towarów (poprzednio 35), sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU, wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.

Przy tego rodzaju sposobie rozliczeń obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. W takim przypadku sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż podatnik dokonujący sprzedaży towarów objętych tym mechanizmem ma obowiązek upewnienia się czy stroną transakcji sprzedaży są faktycznie podatnicy VAT, których dane podaje osoba nabywająca te towary. Podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę jest zatem zobowiązany wykazać się należytą starannością przy sprawdzaniu kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji. Ważnym jest aby podatnik – sprzedawca (w szczególności dokonujący sprzedaży klientom masowym np. markety budowlane) stosował odpowiednie procedury służące sprawdzaniu na czyją rzecz dokonywane są realizowane przez nich dostawy towarów. Wskazać należy, że błędne wystawienie faktury (z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdy nie było ku temu podstaw prawnych) wiązać się będzie z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym koniecznością zapłaty podatku VAT należnego. 

źródło: Portal administracji podatkowej