Copyright 2019 - Custom text here

Frank szwajcarski – waluta Szwajcarii i Liechtensteinu, oznaczenie według ISO 4217: CHF (z łac. Confœderatio Helvetica Franc). Jeden frank szwajcarski dzieli się na 100 centymów (według nazewnictwa francuskiego – fr. centimes) lub 100 rappenów (określanych tak w części niemieckojęzycznej – niem. Rappen). Jest jedną z podstawowych walut wymienialnych świata, obok euro, dolara, jena i funta.

Do roku 1967 monety o nominałach ⅛, 1, 2 i 5 franków były wykonane ze srebra; od roku 1968 zaprzestano bicia srebrnych monet obiegowych. Banknoty występują w nominałach 10, 20, 50, 100, 200 i 1000 franków.

Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingu jest umową w której udział biorą trzy strony:

  • Leasingodawca (Finansujący) - firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim w zamian za okresowe płatności
  • Leasingobiorca (Korzystający) - Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu (samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, naczepy, maszyny itp.) w zamian za okresową spłatę rat leasingowych. Raty najczęściej płacone są miesięcznie, ale dopuszczalna jest płatność rat w okresach innych niż miesiąc
  • Dostawca (Zbywca) - przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez Leasingobiorcę. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa tylko wskazany środek trwały od wybranego przez Klienta dostawcy
Etapy rozwoju integracji gospodarczej:
  • strefa wolnego handlu - przystąpienie do strefy oznacza sytuację, w której państwa rezygnują ze stosowania we wzajemnych stosunkach handlowych ceł oraz innych ograniczeń wymiany handlowej, wywołujących skutki podobne do ceł (m.in. kwoty, dopłaty eksportowe), zachowując jednocześnie niezależność w stosowaniu tych instrumentów w kontaktach z krajami spoza strefy (państwa prowadzą indywidualne polityki handlu zagranicznego);
  • unia celna - przystąpienie do unii oznacza zniesienie barier celnych i innych ograniczeń w wymianie między członkami unii oraz ujednolicenie polityki w stosunku do krajów trzecich;
  • unia walutowa - oznacza przyjęcie jednej wspólnej waluty, ustanowienie jednego ponadnarodowego banku, pełniącego rolę banku centralnego (banki centralne w poszczególnych krajach zostają jego filiami); taki bank centralny opracowuje i wdraża wspólną politykę monetarną; przykładem unii walutowej jest przyjęcie przez większość członków Unii Europejskiej wspólnej waluty, czyli euro; przyjęcie euro nie jest dowolne, ponieważ wymaga spełnienia określonych warunków nazywanych kryteriami konwergencji (inaczej zbieżności)
  • unia gospodarcza - przystąpienie do unii oznacza przyjęcie jednolitych polityk w stosunku do państwa trzecich na poziomie ponadnarodowym; obecnie na świecie nie funkcjonuje żadna pełna unia gospodarcza, chociaż jej elementy pojawiają się w działaniu Unii Europejskiej, która realizuje wspólne polityki dotyczące określonych dziedzin, m.in. polityka rolna, przemysłowa, handlowa czy transportowa;
  • wspólny rynek - oznacza sytuację, w której zniesiono ograniczenia w wymianie handlowej oraz przyjęto wspólna politykę w stosunku do krajów spoza strefy, a także zniesiono bariery w przepływie czynników wytwórczych (pracy, kapitału).