Copyright 2019 - Custom text here
 • AKCJA Papier wartościowy reprezentujący część kapitału akcyjnego, przynoszący niestałe dochody.
 • CENA ZIEMI Obecna wartość, zróżnicowana w zależności od urodzajności ziemi, lokalizacji gruntów i ilość bogactw naturalnych.
 • CZYNNIK CZA­SU W EKONO­MII Prowa­dze­nie analizy zjawisk go­spodarczych w dwóch podstawo­wych okresach:­ krótkim i długim. W ekonomii rozró­ż­nie­nie to nie jest związane z upływem­ czasu ka­len­da­­rzowego.
 • DEALER Osoba kupująca i sprzedająca papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • DOBRA Produkty lub usługi wy­t­wo­­rzone przez­ lu­­dzi­ i służące za­s­po­­kaja­niu ich po­trzeb. Ro­­­z­­­różnia­ się:
 • DOBRA FI­NA­LNE, czyli do­­­­bra na­byte przez użytko­w­ni­­ka; czyli są to do­bra ko­n­sumpcy­­jne nabyte przez­­­ gospodars­twa­ do­mo­we;
 • DO­­BRA KAPI­TA­ŁOWE (inwe­s­ty­cy­j­ne) nabywa­ne przez prze­dsiębiorstwo;
 • DOBRA CZĘŚ­CIO­WO PRZE­­­TWO­RZO­NE (pośre­dnie) są na­kła­dem w proce­sie pro­dukcji in­nych­ przedsiębiorstw.
 • DUOPOL Szczególny przypadek oligopolu, gdy rynek opanowany został przez dwa przedsiębiorstwa o podobnej sile ekonomicznej.
 • DYWIDENDA Wypłata w gotówce lub w udziałach części zysku do podziału, której wysokość ustala walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 • EKONOMIA-nauka po­dejmują­ca próbę od­po­­wie­­dzi na pytanie,­ w jaki sposób­ społeczeńs­two wykorzy­stuje ogra­niczone za­so­by do wyt­wo­­rze­nia dóbr materialnych oraz usług w­ celu za­spokoje­­nia ludzkich po­trzeb.
 • EKONOMIA NO­R­MA­TY­WNA Badanie zja­wisk go­­­spodarczych po­le­gające na formu­ło­wa­niu sądów (zdań)­ wartościujących w ro­dza­­ju: jaki powinien być poziom cen, po­­­­­­­­­ziom­ pro­dukcji, za­trudnienie lub jak po­­winny być kszta­­­ł­­­towane głów­ne kierunki polityki gospodarczej.
 • EKONOMIA PO­ZYTYWNA Bada­nie świata zja­wisk gospoda­r­czych ta­kim, ja­kim on jest a nie jakim być po­winien. Ana­lizuje sku­tki zmian waru­nków eko­no­­mi­­cz­nych lub też róż­nych wariantów upra­wia­nej polityki gospodarczej, bez fo­rmuło­wa­nia są­dów (zdań) warto­ściujących.

Informacje ogólne

Ekonomia, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowaniaspołeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby.

Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co produkować i w jakich ilościach? W jaki sposób produkować - przy pomocy jakich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu będzie korzystał z wytworzonego produktu społecznego? 
Historia ekonomii
Początki myśli ekonomicznej sięgają starożytności. Wtedy też użyta została przez Ksenofontanazwa oikonomikos, w znaczeniu zasad, sposobów zarządzania gospodarstwem (majątkiem), przyjęta powszechnie od XVI w. dla określenia nauki o gospodarce. Rozważania ekonomiczne były częścią filozofii (rozumianej jako wszechnauka) i miały charakter etyczno-normatywny, oceniały, co jest dobre w życiu gospodarczym, a co złe i wskazywały, jak być powinno.
Średniowiecze nie przyniosło zasadniczych zmian w poglądach na zjawiska gospodarcze. Przedmiotem zainteresowań były nadal rolnictwo, rzemiosło, handel, pieniądz, źródła bogactwa, rozpatrywane teraz w kontekście etyczno-moralnych zasad religii chrześcijańskiej.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej nakłada na Państwo Członkowskie obowiązek wyznaczenia Jednostki Certyfikującej, która odpowiedzialna jest za zatwierdzanie rachunków akredytowanych agencji płatniczych w zakresie ich prawdziwości, kompletności i dokładności, biorąc pod uwagę ustanowiony system zarządzania i kontroli.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, Jednostka Certyfikująca jest odpowiedzialna w szczególności za:
- przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego w celu zbadania procedur oraz przykładowych transakcji;
- opracowanie sprawozdania w celu stwierdzenia, czy: