Copyright 2019 - Custom text here

Rodzaje zewoleń

Gospodarowanie odpadami to nie tylko wiedza o konieczności unikania powstawania odpadów, minimalizacji ilości powstających odpadów, konieczności ich przetwarzania lub w ostateczności przekazania ich do unieszkodliwiania. To również (niestety) obowiązkowa papierologia stosowana. Żeby dobrze ją wykonywać, należy wpierw uściślić, o czym mówimy, bo odpad odpadowi nie równy. 

Odpady dzielą się zasadniczo na dwie grupy: odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się odpady stanowiące zagrożenie dla środowiska bądź zdrowia lub życia ludzi. 

Przykładem takich odpadów są przepracowane oleje i zanieczyszczone nimi rzeczy (np. czyściwo), świetlówki, akumulatory kwasowo-ołowiowe, stare monitory komputerowe CRT. Odpady inne niż niebezpieczne to, jak ich nazwa wskazuje, wszystkie inne odpady niewykazujące właściwości niebezpiecznych (np. palety drewniane, opakowania z tworzyw sztucznych, baterie alkaliczne itp.). Umiejętność rozróżnienia tych dwóch grup rodzajów odpadów pozwala określić o jaki rodzaj decyzji/zezwolenia przedsiębiorca powinien wystąpić do organu administracji publicznej. Odrębną sprawą jest określenie który organ jest władny w wydaniu takiej decyzji, to zależy od posadowienia samego przedsięwzięcia. Zbadanie tego to obowiązek przedsiębiorcy a błędne określenie organu wydłuża tylko czas załatwienia sprawy. 

 Podstawowe wiadomości o odpadach i gospodarowaniu nimi w przedsiębiorstwie 

Podstawowy obowiązek przesiębiorcy w zakresie gospodarki odpadami

Prawie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wytwarza odpady. Jednak świadomość obowiązków wynikających z tego faktu jest niewielka. Okazuje się, że im większa firma, tym większa wiedza i nacisk na prawidłowy sposób gospodarowania odpadami. Zarządzający małymi firmami na ogół oświadczają (przynajmniej na początku rozmowy), że na pewno żadnych odpadów nie wytwarzają. Dopiero w trakcie rozmowy okazuje się, że odpady są wytwarzane, a sposób dalszego postępowania z nimi często nie jest właściwy.

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza odpady, powinien postępować z nimi zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 185 poz. 1243 z 2010 r z późn. zm.). Należałoby jednak rozpocząć od odpowiedzi na pytanie „co to jest odpad?”

Trudności z definicją  

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

Vademecum Rozwoju jest firmą doradczą zintegrowanego rozwoju, wykorzystującą najmniejsze pojedyncze rozwiązania, by osiągać największe rezultaty. Promuje zupełnie nowe podejście do rozwoju osobistego i rozwoju biznesu. Poprzez organizację warsztatowych konferencji integruje wiedzę i doświadczenie z obszaru rozwoju osobistego i biznesu, łącząc ludzi z wielu środowisk, odważnie i z rozmachem promuje niestandardowe idee – bez obaw a za to w parze idąc z wizjami  Klientów (a może nawet nieco je wyprzedzając). 
Więcej na www.vademecumrozwoju.pl

----------------------------------------------------------------------

Forum Gospodarcze - portal dla ludzi biznesu - nawiązał współpracę z Firmą Vademecum Rozwoju jako patron medialny.